Service spray

Manufacturers

GREASE DISSOLVING SPRAY 200ml

KONT WL

12 Items

In stock

Manufacturer homepage

9,60 €

5+8,64 €

Vaaralausekkeet:

H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Extremt brandflarlig aerosol
H229Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: kan spricka vid upphettning
H315Ärsyttää ihoa. Irriterar huden
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
ManufacturerKontakt Chemie
Manufacturer's modelKONTAKT WL
Quantity200 ml
ShippingUN1950/2.1

Accessories

Customers who bought this product also bought:

 
Import Excel-file (.xls) containing product SKUs and quantities to your shopping cart