Service spray

Manufacturers

Specials

PRF COLD SPRAY 520ml

PRF 101 520ML

18 Items

In stock

Manufacturer homepage

22,33 €

12+20,10 €

Vaaralausekkeet:

H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Extremt brandflarlig aerosol
H229Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: kan spricka vid upphettning
H315Ärsyttää ihoa. Irriterar huden
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EAN6417128101115
Quantity520 ml
click for more info
ManufacturerTaerosol (PRF)
Manufacturer's modelPRF 101 Green
ShippingUN1950/2.2

Accessories

Customers who bought this product also bought:

 
Import Excel-file (.xls) containing product SKUs and quantities to your shopping cart