Service spray

Manufacturers

FLUX SK10 SPRAY 200ml

KONT SK10

8 Items

In stock

Manufacturer homepage

13,39 €

10+12,05 €

Vaaralausekkeet:

H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Extremt brandflarlig aerosol
H229Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: kan spricka vid upphettning
H315Ärsyttää ihoa. Irriterar huden
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Quantity200 ml
click for more info
ManufacturerKontakt Chemie
Manufacturer's modelKONTAKT SK10
ShippingUN1950/2.1

Customers who bought this product also bought:

 
Import Excel-file (.xls) containing product SKUs and quantities to your shopping cart