Service spray

Manufacturers

Specials

FLUX RESIDUE REMOVING SPRAY 200ml

KONT PCC

Out of stock

Manufacturer homepage

10,17 €

10+9,15 €

Vaaralausekkeet:

H222Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Extremt brandflarlig aerosol
H229Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Tryckbehållare: kan spricka vid upphettning
H315Ärsyttää ihoa. Irriterar huden
H319Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EAN5412386058592
Quantity200 ml
ManufacturerKontakt Chemie
Manufacturer's modelKONTAKT PCC
ShippingUN1950/2.1

Customers who bought this product also bought:

 
Import Excel-file (.xls) containing product SKUs and quantities to your shopping cart